KONTAKTY

Top-radiátory
Průmyslová 631
391 02 Sezimovo Ústí II
tel:+420 602 137 378
napište nám
obchod@top-radiatory.czObchodní podmínky
Obchodní podmínkyVšeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Top-radiátory

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je internetový obchod Top-radiátory, provozovatel ELVL s.r.o.,IČO: 62503651, DIČ: CZ62503651 se sídlem Průmyslová 631, 391 02 Sezimovo Ústí II jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.top-radiatory.cz v sekci „ Kontakt “.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi všeobecnými obchodními podmínkami a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Kopii všeobecných obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je nabízené zboží prodávajícím umístěné na stránkách e-shopu Top-radiátory a kupní smlouva vzniká odesláním objednávky vybraného zboží kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek s reklamačním řádem prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na stránkách e-shopu Top-radiátory a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího spotřebitele jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a k internímu účelu prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží. Prodávající postupuje tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života kupujícího. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a internímu účelu prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro interní účely prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím kontaktního formuláře) včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Provozní doba

Objednávky přes internetový e-shop Top-radiátory : 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

V. Objednávání

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží na e-mailovou adresu obchod@top-radiatory.cz . Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží v souladu s §1820 odst. 1 písm. g). Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete ZDE .

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu provozovny:
TOP-radiátory
Průmyslová 631
391 02 Sezimovo Ústí

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, respektive ode dne vrácení zboží prodávajícímu.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem již započato,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  3. na dodávku zboží vyrobeného zakázkovou formou výroby podle přání spotřebitele.

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána osobně v hotovosti.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k osobnímu vyzvednutí v hotovosti u prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  1. platba v hotovosti při nákupu,
  2. platba předem bankovním převodem,
  3. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. Dobírečné.

V případě platby hotově je prováděna elektronická evidence tržeb v BĚŽNÉM REŽIMU. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na kupujícího.

VIII Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou GLS. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku přepravce v den objednávky.

Ceny dopravy vybraného zboží naleznete na webové stránce prodávajícího nebo na webové stránce přepravce.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu a jeho přepáskování, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@top-radiatory.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky a reklamační řád

Záruční podmínky na zboží se řídí záručním listem přiloženým u zakoupeného zboží, reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.

Kupující je před prvním použitím zboží povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu zboží. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným či neodborným zacházením, na běžné opotřebení a poškození zboží během přepravy. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Postup při reklamaci výrobní vady:

  1. Kupující je povinen informovat prodávajícího o reklamaci písemně na e-mail obchod@top-radiatory.cz, nebo písemně poštou.
  2. 1.Reklamované zboží je třeba zaslat dostatečně zabalené jako Obchodní nebo Cenný balík ( zásadně ne jako balík na dobírku! ), výhradně na poštovní adresu Top-radiátory, Průmyslová 631, 391 02 Sezimovo Ústí.
  3. 1.Při reklamaci je nutné popsat důvod reklamace, uvést adresu odesilatele s telefonickým kontaktem a doložit kopii daňového dokladu o nabytí reklamovaného zboží v e-shopu Top-radiátory.
  4. 1.Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od jejího doručení prodávajícímu.

Postup při reklamaci zboží poškozeného přepravou

Za zboží poškozené přepravou nese odpovědnost přepravce.

Přepravce GLS

Při přebírání zásilky od přepravní společnosti GLS je kupující povinen důkladně zkontrolovat přepravní obal. V případě poškození či zjevné vadě přepravního obalu (proražený, roztrhaný, promočený...) je kupující povinen ihned tuto skutečnost sdělit na místě přepravci. Na místě provést s přepravcem kontrolu obsahu a při zjištěném poškození přepravovaného zboží vyžádat si vyhotovení Zápisu o škodě. Kupující musí obdržet jednu kopii záznamu přepravního listu a zápisu o škodě. Pokud je zboží poškozeno nebo nese jen drobné zjevné známky poškození je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně písemně oznámit (e-mailem) nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky odesílateli zásilky - internetovému obchodu Top-radiátory. V písemném reklamačním oznámení je kupující povinen uvést číslo zásilky, ( naleznete na přepravním štítku), název nebo druh poškozeného zboží, číslo faktury dodané se zbožím v zásilce, datum převzetí zásilky, jméno a příjmení, plnou dodací adresu, kam bylo zboží zasláno a své kontaktní telefonní číslo.

Dále je zapotřebí pro rychlé vyřízení způsobené vady přepravou přiložit ke zprávě o reklamaci alespoň 3 fotografie dokumentující poškozené zboží v originálním obalu, celý balík včetně obalových materiálů a čitelný přepravní štítek zásilky. Příjemce zásilky je povinen zachovat veškerý originální obalový materiál, ve kterém byla poškozená zásilka doručena až do ukončení reklamačního řízení, aby bylo zjevné jak byla tato zásilka zabalená a odeslaná.

Při nedodržení výše uvedeného postupu nebude ze strany přepravce brán na reklamace vad způsobených přepravou zřetel.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete ZDE

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2014 a ruší předchozí znění Všeobecných obchodních podmínek včetně jejích součástí. Prodávající si vyhrazuje právo změnit všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.